Kontakt

Ry Håndbold

v/ Lone Madsen
Fyrrevej 13
8680 Ry

ryhaandbold@gmail.com

Ry Hallerne

Thorsvej 32
8680 Ry
Tlf. 86891749
www.ryhal.dk