Posted on

Privatlivspolitik for Ry Håndbold

Privatlivspolitik for Ry Håndbold

12.08.2018

Ry Håndbolds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ry Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bestyrelsen v/ Christel Jensen

CVR: 72 74 57 28

Mail: ryhaandbold@gmail.com

Website: www.ryh.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger somnavn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Ingen

 

 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger omtillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og i enkelte tilfælde bankkontonummer

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

2)  Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Posted on

Ordinær generalforsamling i Ry Håndbold tirsdag 26. september 2017

Indbydelse til generalforsamling i Ry Håndbold.

Ry Håndbold afholder generalforsamling tirsdag 26. september 2017 kl. 19.00 i Ry Hallen.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til klubbens formand på ryhaandbold@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 nye suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
 8. Eventuelt

UDDYBENDE, VIGTIGE OPLYSNINGER!

Vi mangler frivillige både til bestyrelsesarbejde og Blue-Team – sidstnævnte er de folk, der klarer alle de mange små og store opgaver, der skal løses for at drive vores håndboldklub.

Vi håber meget, at alle medlemmer og deres familier fortsat vil bakke stærkt op om klubarbejdet og være med til at sætte retningen for klubben. Derfor – kom og vær med til generalforsamlingen.

Som I kan se, er der behov for nye medlemmer til bestyrelsen, men lad ikke dette afskrække jer for at møde op – ingen bliver tvunget ind i bestyrelsesarbejdet i Ry håndbold – men vi har brug for alle input, gode ideer og opbakning.

Nuværende formand Bjarke Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Trine Winther og Trine Eide samt suppleant Martin Skaar Jacobsen forlader alle bestyrelsen.

Kasserer Morten Kristiansen, bestyrelsesmedlem Christel Jensen og suppleant Alf Christensen fortsætter.

Vi står derfor med et behov for 4 nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Ry Håndbold er en klub med mange muligheder og udfordringer. Den nuværende bestyrelse har arbejdet for at få Blue-Team funktionerne på plads til den sæson, vi lige er gået ind i. Det betyder, at der alt andet lige bliver plads til at skue fremad og lægge positive planer for klubben.

Dog bliver det stadig en opgave for den nye bestyrelse at skaffe nok frivillige til at få hjulene til at køre rundt bare til næste år. Det er et spændende arbejde med mennesker, så er det lige dig, så giv os et praj.

Andre emner kunne være fastholdelse af spillere, valg af stævner, trænerpåsætning m.m.

Til information giver klubbens økonomi mulighed for at arbejde med nye modeller, idéer og projekter.

I den nuværende bestyrelse har mødefrekvensen været ét månedligt møde. Hertil kommer de opgaver, det enkelte bestyrelsesmedlem måtte påtage sig at varetage.

Er du interesseret i at være med til at udstikke den strategiske retning for fremtidens Ry Håndbold, vil vi gerne opfordre dig til at tage kontakt til enten Morten, Christel eller Alf – eller et af de afgående bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere. Se kontaktoplysninger her:

https://ryh.dk/klubben/bestyrelsen/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ry Håndbold

Posted on

De små leger med håndbolden

Skærmbillede 2017-08-31 kl. 09.51.03

Ry Håndbold starter op for de mindste børn nu. Der øves bl.a. i motorik, tålmodighed og fællesskabsglæde. Kom og prøv!

De små leger med håndbolden

Sensommeren er for mange af os lig med starten på en ny sæson med fritidsaktiviteterne. For mange af de helt små poder er det første gang, de overhovedet bliver medlem af en klub. I Ry Håndbold byder de børn helt ned til 3-års alderen indenfor for at prøve den populære holdsport.

Trille Trolle hedder holdet for de 3-5-årige. Naturligvis ikke med fodfinter, som det første de skal lære. Tværtimod. Her spilles der med bolde i forskellige størrelser, der er bamser i målene og der leges på aktivitetsbane.
“Det er alle mulige lege, der styrker motorikken og samtidigt er sjovt. Rigtig træning sker først i de næste rækker – de små skal bare have det sjovt og få en god føling med hinanden, boldene og hallen. Men vi øver også den svære kunst at kaste/gribe og så skyder vi rigtig meget på mål”, fortæller Astrid Lynge, der er en af de frivillige for den yngste årgang af måske spirende talenter.

“Vi tænker overhovedet ikke i, om den ene eller anden dreng eller pige kunne blive en god målmand eller stregspiller – det er alt for tidligt”, fortsætter Astrid.
I stedet håber Ry-træneren, at de små finder glæden ved boldspillet og kunne tænke sig at fortsætte til næste år. ”Jeg var meget imponeret over, hvor dygtige børnene blev sidste år – de kunne drible afsted med boldene – og skyde på mål i fuld fart”.

Trille Trolle er et forældre/barn tilbud, hvor forældrene deltager aktivt sammen med børnene, og dermed med til at skabe et sjovt aktivt fællesskab omkring holdet.

Der spilles i Ry Hallerne på udvalgte lørdage fra kl. 9.00-10.00. ”Det er en hyggelig start på weekenden og hvor børnene er friske og glade. Så vi håber på at se rigtige mange børn og deres forældre ved opstart den 9. september”, afslutter Astrid Lynge.

Træner mangler til U6
Både Trille Trolle, U6 (0. klasses børn) og U8 (1. og 2. klasse) er hold med både piger og drenge sammen. Mens træning startes op i september for Trille Trolle og U8, ser det anderledes usikkert ud for U6. Her mangler Ry-klubben frivillige, som kunne være forældre eller store søskende, til at træne og stå for holdet.
“Indtil videre må vi henvise til vores andre årgange for de mindste, men skulle der melde sig voksne eller en ungtræner til at stå for U6-holdet, åbner vi gerne op og tilbyder haltid til dem også,”, fortæller formand i Ry Håndbold, Bjarke Andersen.

Ligeledes på Trille Trolle kunne Astrid Lynge og hendes medtrænere godt bruge flere frivillige kræfter til at holde styr på alle de søde, små spirrevipper, fortæller Ry Håndbold.

1. klasse træner på Mølleskolen
Netop haltid og trænerkapacitet har for ét hold betydet, at træningsstedet ikke hedder Ry Hallerne men i stedet Mølleskolens hal. Det gælder for U8, 1. klasse.

Stævnerne er seje
Selv om man spiller på små mål som U8, kan man jo godt deltage i stævner, hvor børnene spiller kampe mod andre klubber. Det er de såkaldte “skumbold-stævner” eller DHF Totalhåndbold-stævner. Ry Håndbold er også vært for stævnerne med jævne mellemrum. “Det er børnenes første møde med “rigtige” modstandere, og det synes de oftest er sejt at komme til”, fortæller Bjarke Andersen med et smil. “Der bliver arbejdet for sagen, og så får den lidt ekstra, når bedstemor og bedstefar kigger på”, slutter Bjarke.

Udover stævnerne arrangerer Ry Håndbold også mini-håndboldskole i år. Den er for 5-8-årige drenge og piger, og datoen er 22.-24. september. Her kan børnene prøve, hvordan det er at gå til håndbold og få et nyt trick eller to med hjem. Tilmelding til mini-håndboldskole sker via klubbens hjemmeside.

Træningstider for de yngste hold i Ry Håndbold:

 • –  Trille Trolle: Udvalgte lørdage i Ry Hallerne med start 9. september kl. 9.00-10.00
 • –  U8, 1. klasse: Fredage 16.30-17.45 i Mølleskolens hal, første træning fredag 8. september
 • –  U8, 2. klasse: Onsdage 15.30-16.45 i Ry Hallerne, hal A), første træning onsdag 30. augustMere information på ryh.dk og facebook.com/RyHaandbold/
Posted on

Generalforsamling i Ry Håndbold

Kære alle.

I modtager her invitation til generalforsamlingen i Ry Håndbold onsdag den 28. september i mødelokalet i Ry Hallerne.

Vi har også vedhæftet det informationsbrev, som vi udsendte i august. I brevet finder I en nærmere beskrivelse af de mange muligheder og udfordringer, som klubben står overfor i de kommende år.

Vi håber meget, at alle medlemmer fortsat vil bakke stærkt op om klubarbejdet og være med til at sætte retningen for klubben – og vil starte med at bidrage ved at møde op til generalforsamlingen.

Som I kan se, er der behov for nye medlemmer til bestyrelsen, men lad ikke dette afskrække jer for at møde op – ingen bliver tvunget ind i bestyrelsesarbejdet i Ry håndbold – men vi har brug for alle input, gode ideer og opbakning.

Efter generalforsamlingen vil Centerleder Jens Szabo tilbyde interesserede en rundvisning i de nye lokaler/hal D. Der vil også være mulighed for at få en indsigt i fremtidens muligheder for håndbolden og idrætten i Ry hallerne – faciliteter som danner rammerne om vores fantastiske sport og som vi håber, bliver en stor del af vores børns fritidsliv.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Ry Håndbold

PDF af indbydelse

og

Bestyrelsesorientering

Posted on

Ry Håndbold er pilotklub I samarbejdet med Mary Fonden og Mikkel Hansen

_MG_5783

Ry Håndbold er stolte over at være blevet udvalgt som pilotklub i Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobnings fælles initiativ for sammenhold og mod mobning i børnehåndbolden, som blev præsenteret tidligere på året.

De to organisationer er i samarbejde med Red Barnet og TrygFonden i øjeblikket i gang med at udvikle programmet, der skal gøre det nemt og sjovt at styrke fællesskabet blandt 6-12-årige på banen. Ry Håndbold bidrager – sammen med fire andre håndboldklubber og interessenter fra håndbolden – til denne udvikling med vores mange års erfaringer med træning af børn og unge. Programmet vil også blive testet af spillere, trænere og forældre i Ry Håndbold, når det i løbet af sommeren ligger klar.

Det er en meget spændende proces både i forhold til at få mulighed for at komme med input til procesarbejdet med Mary Fonden og MH24, men også i forhold til konkrete tanker om hvordan vi i Ry kan bruge den viden og ideer som arbejdet bringer frem, siger Betina Lyng, som er klubbens repræsentant i arbejdsgruppen med Mary Fonden og MH24.

Vi glæder os meget til at kunne involvere vores spillere, trænere og forældre, når arbejdsgruppen er klar til at introducere programmet i de udvalgte pilotklubber. I Ry Håndbold er en vigtig del af foreningskulturen respekt for hinanden og at give ”rum til udvikling uanset niveau” – derfor var det helt naturligt for os at takke ja til deltagelsen i arbejdsgruppen, udtaler formanden for Ry Håndbold, John Madsen

Planen er, at det nye initiativ skal være klar til udrulning i alle landets håndboldklubber inden årets udgang.

Foruden Ry Håndbold er KLG Håndbold, FIF Håndbold, Køge Håndbold og Silkeborg IF Håndboldklub involveret i arbejdsgruppens udviklingsarbejde.

Fakta om mobning og mistrivsel i fritidslivet

Børn trives ikke automatisk, når de er sammen i deres fritid. En undersøgelse udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2015 for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden viser, at tre ud af ti børn, der går til en fritidsaktivitet, har oplevet at blive holdt udenfor, og hvert 8. barn er helt stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel.

Posted on

Danmarks håndbold DJ nr. 1 kommer til Ry Hallerne!

IMG_0766

Danmarks håndbold DJ nr. 1 kommer direkte fra OL-kvalifikationskampene i Boxen til Ry Hallerne den kommende weekend.
DJ Poul Erik Jensen er hjernen bag musikken og stemningen ved alle håndbold-landskampe på Dansk grund siden 2002, senest med afvikling af håndbold VM for kvinder, her Poul Erik var Music Superviser med ansvar for musik teknisk afvikling for alle de 4 spillesteder i Herning, Næstved, Kolding og Frederikshavn

Poul Erik har de seneste 14 år været fast DJ ved alle Dansk Håndbold Forbunds landskampe og har afviklet adskillige håndbold EM og VM i hans musik karrierer. På nuværende tidspunkt afvikler Poul Erik herrernes OL-kvalifikationskampe i Boxen i Herning.
Poul Erik har, på trods af programmet i Boxen, lovet at komme forbi Ry Hallerne for at skabe håndbold stemning og spille musik til U14-drengenes 2-division håndboldkamp mod Resenbro UIF kl. 12:50.